Pirms durvju komplekta uzstādīšanas lūdzu izlasiet montāžas instrukciju. Matta Slide bīdāmās stikla durvis paredzēts uzstādīt paralēli sienas virsmai. Pārliecinieties, lai būtu pietiekami daudz brīvas vietas maksimālajam durvju atvērumam.

Stikla durvis ir ļoti trauslas mehānisku triecienu ietekmē. Īpaši ir jāuzmana stikla vērtņu malas un stūri. Uzstādīšanas laikā vērtnes stūri nedrīkst pieskarties grīdai, tie ir īpaši trausli. Durvju uzstādīšanas laikā ir jālieto visi aizsardzības līdzekļi, noteikti izmantojiet darba cimdus ar pretslīdes pārklājumu.

Īsceļi

  1. Rullīšu vadotņu piestiprināšana pie durvju vērtnes
  2. Augšējās sliedes piestiprināšana pie sienas
  3. Fiksatora stiprināšana pie grīdas
  4. Stikla vērtņu montāža uz sliedes
  5. Vērtnes aizturu montāža
  6. Vērtnes augstuma regulēšana
     

1. Rullīšu vadotņu piestiprināšana pie durvju vērtnes

Uzmanīgi izņemiet durvis no iepakojuma. Notīriet vērtni. Novietojiet vadotnes detaļas uz stikla vērtnes tā, lai priekšējā kronšteina mala būtu līdz ar vērtnes malu (1. zīm).

Rullīšu mehānisms jāuzstāda 81cm attālumā no vērtnes malas.

Pievelciet skrūves ar seškanti, lai mehānisms būtu nofiksēts. Pievelciet vēl par ½-3/4 pagrieziena (2-3 Nm), lai nodrošinātu drošu fiksāciju. Pārāk spēcīgi pievilktas skrūves var deformēt mehānismu un durvju vērtni.

1 zīm. Rullīšu vadotņu stiprināšana pie durvju vērtnes.

2. Augšējās sliedes piestiprināšana pie sienas

Nomēriet un atzīmējiet sliedes stiprinājuma vietu pie sienas. Skatīt zīm. 2a. UKL = 2132 mm - augšējās sliedes apakšējās malas attālums līdz grīdas virsmai. UKL + 29 mm = 2161 mm - ailes augšējās malas attālums līdz grīdas virsmai.

Pārliecinieties, lai sliede būtu precīzi horizontālā stāvoklī. Veiciet urbumus stiprinājuma vietās, Ø8 plastmasas dībeļiem (sliedes korpuss) un piestipriniet to ar 5 x 45 skrūvēm (2b. zīm).

2a zīm. Sliedes stāvokļa izmēri.

2b. zīm. Sliedes piestiprināšana.

3. Apakšējā fiksatora piestiprināšana pie grīdas

Pārbaudiet sienas līmeni ar svārstu.

Pirmajam fiksatoram jāatrodas 18 mm attālumā no sienas un 7mm attālumā no durvju ailes malas. Skatīt 3. zīm. Otra fiksatora uzstādīšanas vietai atzīmējiet 36 mm tālāk no pirmā fiksatora (no sienas 18mm). Izurbiet caurumus. Ievietojiet dībeļus un pievelciet fiksatorus ar skrūvēm.

3. zīm. Fiksatoru stiprināšana pie grīdas.

4. Stikla vērtņu montāža uz sliedes

Novietojiet uz grīdas palīgbrusas (MDF) 15mm ar mīkstu virsmu. Uzlieciet uz tām vērtni.

Ielieciet vērtni sliedes korpusā, rullīšiem jābūt sliedes augšpusē (4. zīm.). Ar skrūvēm piestipriniet nosedzpaneli (M 6 x 10).

4. zīm. Stikla vērtnes montāža uz sliedes.

5. Vērtnes aiztures montāža

Skatīt 5. zīm. Instalējiet vērtnes aiztures sliedes galos! Pievelciet ar 2,5 mm atslēgu (seškanti), lai tie būtu pilnīgi nofiksēti.

Ar vērtnes aizturēm regulē vērtnes virzību pa sliedi.

5. zīm. Vērtnes aizturu montāža.

6. Vērtnes augstuma regulēšana

Vērtnes apakšējai malai jāatrodas 10mm attāluma no grīdas. Vērtnes augstumu iespējams regulēt ar skrūvi, kas atrodas starp rullīšiem. Regulēšanai jāizmanto 2,5mm seškantis. Atbrīvojot skrūvi, vērtne nolaižas zemāk, pievelkot skrūvi - vērtne ceļas uz augšu.

Lai nodrošinātu drošu durvju ekspluatāciju, rullīšu mehānismā ir drošības skrūve. Pēc durvju montāžas pievelciet to līdz galam, tad atbrīvojiet to par ½ pagriezienu. Rullīšu korpusam ir pietiekama brīvkustība, taču rullīšu mehānisma noslīdēšana no sliedes nav iespējama.

Nobeigumā uzlieciet dekoratīvo nosedzpaneli sliedes korpusam!