Main Media

Pārdošanas noteikumi

JELD-WEN EESTI AS PRODUKTU PĀRDOŠANAS un piegādes vispārīgie noteikumi (02.03.2015)

Šie pārdošanas un piegādes vispārīgie noteikumi (Noteikumi) tiek piemēroti visām un jebkurām JELD-WEN Eesti AS (JW) produktu (Produkts vai Produkti) pārdošanām jebkuram tirgotājam (ettevõtja), kā noteikts Igaunijas Saistību tiesību likuma § 1(6) (Pircējs).

1. PIEDĀVĀJUMS, PASŪTĪJUMS UN PIEŅEMŠANA

1.1. Jebkuru Produkta vai Produktu pasūtījumu, ko JW veic Pircējs (Pasūtījums), neņemot vērā to, vai tas ir veikts mutiski vai rakstiski, tiks pieņemts pilnībā pēc JW ieskatiem ar JW standarta pasūtījuma apstiprinājumu (Pasūtījuma apstiprinājums), ko nosūta Pircējam pa e-pastu. Ja vien Pircējs nepaziņo JW par savu nepiekrišanu pa e-pastu 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas dienas, Pasūtījuma apstiprinājums ir atsevišķs juridiski saistošs līgums starp JW un Pircēju (Līgums). Ja Pasūtījuma apstiprinājums neietver visus Produktus, kas norādīti Pasūtījumā (un/vai īpašības, kas atšķiras no tām, kas ir minētas Pasūtījumā), tiek uzskatīts, ka iepriekš minētais Līgums tiek noslēgts tikai attiecībā uz Produktiem, kas ir norādīti Pasūtījuma apstiprinājumā (un ar tādu informāciju un/vai īpašībām, kas norādītas Pasūtījuma apstiprinājumā).

1.2. Jebkurš JW Produkta vai Produktu piedāvājums ir spēkā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no dienas, kad Pircējs ir saņēmis piedāvājumu, ja vien piedāvājumā nav norādīts citādi (Piedāvājums). Ja Pircējs apstiprina Piedāvājumu pa e-pastu iepriekš minēto 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā, Piedāvājums ir juridiski saistošs līgums starp JW un Pircēju (arī Līgums).

1.3. Attiecīgā ikgadējā pārdošanas līguma, kas noslēgts starp JW un attiecīgo Pircēju, noteikumi, kā arī šie Noteikumi tiek piemēroti jebkurai JW Produktu pārdošanai Pircējam.

1.4. JW izsniedz Pircējam rēķinu pa e-pastu, nosūtot to uz e-pasta adresi, ko Pircējs ir norādījis Līgumā.

2. SPECIFIKĀCIJA

2.1. JW nodrošina, ka visi Produkti ir labas kvalitātes un atbilst spēkā esošajam attiecīgajam Produktu aprakstam, kā paredzēts JW bukletā, ko izdod JW un kura kopijas JW izsniedz pēc pieprasījuma. Citas specifikācijas, aprakstošie materiāli, rakstiskas vai mutiskas prezentācijas, korespondence vai paziņojumi, reklāmas vai pārdošanas literatūra neveido Līguma neatņemamu daļu kā tā pielikums un nav saistoši JW.

2.2. Tas ir tikai Pircēja pienākums iepazīties ar Produkta standarta specifikāciju pirms Pasūtījuma veikšanas, Pasūtījuma pieņemšanas vai Līguma noslēgšanas.

3. PRODUKTU PIEGĀDE

3.1. Saskaņā ar šiem Noteikumiem JW piegādā Produktu Pircējam tādā laikā un vietā (Piegādes galamērķis), kas ir norādīts Līgumā.

3.2. Puses piemēro Incoterms 2010 piegādes noteikumus, tostarp apdrošināšanu un riska nodošanu. Šie Noteikumi tiek piemēroti tiktāl, ciktāl to neregulē konkrēts Incoterms 2010 piegādes noteikums, par ko puses ir vienojušās; pretrunu gadījumā tiek piemērots konkrēts Incoterms 2010 piegādes noteikums, par ko puses ir vienojušās. Ja puses nav vienojušās par konkrētu piegādes noteikumu un/vai tas nav paredzēts Līgumā, Produktu piegādā no rūpnīcas (EXW) JW reģistrētajā atrašanās vietā.

3.3. Piegādājot Produktu, Pircējs nodrošina Produkta izkraušanu no JW transportēšanas līdzekļiem un/vai iekraušanu Pircēja transportēšanas līdzekļos. Piegāde neietver JW izpildāmo Produkta uzstādīšanu, un tas ir tikai Pircēja pienākums.

3.4. Jebkurš piegādes laikposms (Piegādes laiks) un/vai diena, kad Produkts ir pieejams piegādei Pircējam Piegādes galamērķī (Pieejamības datums), ko sniedz JW, tiek sniegts labticīgi, bet ir tikai plānots. JW informē Pircēju pēc iespējas ātrāk, ja Produkts nevar tikt piegādāts Piegādes laikā. Ja vien nav paredzēts citādi, Piegādes laiks sākas ar dienu, kad ir izpildīti visi šie nosacījumi:

(a) Līguma parakstīšana;

(b) Drošības vai avansa maksājuma saņemšana, ja puses ir vienojušās, ka Pircējs veic drošības vai avansa maksājumu JW; un

(c) JW ir saņēmis visu piegādei nepieciešamo informāciju.

3.5. Ja piemērojamais piegādes noteikums ir piegāde no rūpnīcas (EXW), tiek piemēroti šādi nosacījumi:

(a) Ja vien Pasūtījuma apstiprinājumā vai Piedāvājumā nav norādīts citādi, Pircējam ir jāsaņem un jāpārņem valdījumā Produktu 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc Pieejamības datuma. Diena, kad Produkts ir piegādāts Pircējam (Piegādes datums), ir diena, kad Pircējs saņem un pārņem valdījumā Produktu Piegādes galamērķī vai kad iepriekš minētais tiek nokavēts;

(b) Pircējs apliecina, ka Produkta saņemšanas un pārņemšanas valdījumā kavējums var radīt papildu izdevumus JW glabāšanas maksu vai citu maksu veidā, un Pircējs atlīdzina JW šādus papildu izdevumus kavējuma gadījumā saskaņā ar šo Noteikumu 6.punktu.

3.6. Pircējs nodrošina:

(a) Neierobežotu un tūlītēju JW piekļuvi Piegādes galamērķim, un

(b) Ka personas, kuras saņem Produktu Piegādes galamērķī, ir pienācīgi pilnvarotas saņemt Produktu Pircēja vārdā. JW nav pienākums pārbaudīt personu, kuras pieņem Produktu, pilnvarojumu.

3.7. Pircējs nodrošina, ka pēc piegādes Pircējs nekavējoties pieņem Produktu un paraksta visus pavadošos dokumentus. Pircējs atlīdzina jebkādus izdevumus, kas radušies JW Produkta nepieņemšanas dēļ vai Produkta pieņemšanas un pavadošo dokumentu parakstīšanas kavēšanas dēļ.

3.8. Piegādājot Produktu, Pircējs nekavējoties un vienmēr apskata un pārbauda, vai Produkts (tostarp, bet ne tikai, Produkta kvalitāte, tips, apraksts, daudzums, iepakojums un saistītā dokumentācija) atbilst Pasūtījuma apstiprinājumam vai Piedāvājumam un Līguma noteikumiem. Papildus iepriekš minētajam puses vienojas, ka, iegādājoties Produktu, kas izgatavots atbilstoši Pircēja konkrētajai specifikācijai (tas ir, izgatavots pēc pasūtījuma), Pircējs vienmēr pirms Produkta izmantošanas uzsākšanas, izvairoties no iespējamā bojājuma vai lai to mazinātu, pārliecināsies par Produkta piemērotību un tā atbilstību Līguma noteikumiem, Pasūtījuma apstiprinājumam vai Piedāvājumam un Pircēja paredzamajam lietošanas mērķim.

4. CENA UN MAKSĀŠANAS NOTEIKUMI

4.1. Ja vien Piedāvājumā, Pasūtījuma apstiprinājumā vai Līgumā nav noteikts citādi, Produkta cena (Cena) ir tāda, kas paredzēta JW cenu lapā (Produktu katalogs). JW ir tiesīgs laiku pa laikam vienpusēji veikt izmaiņas Produktu katalogā (paziņojot par to Pircējam 60 (sešdesmit) kalendārās dienas iepriekš). Produktu katalogs, kas ir pieejams JW tīmekļa vietnē www.jeld-wen.ee Piedāvājuma vai Pasūtījuma dienā, tiek piemērots attiecīgajai pārdošanai, ja vien puses nav vienojušās citādi. Cenas, kas nav norādītas Produktu katalogā, rakstiski nosaka JW. Visas Cenas ir norādītas bez pievienotās vērtības nodokļa un citiem nodokļiem, maksājumiem vai citām maksām, kas ir maksājamas saistībā ar Produkta pārdošanu un pirkšanu vai tā piegādi Pircējam.

4.2. Ja JW jāmaksā nodokļi, maksājumi vai citas maksas saistībā ar Produkta pārdošanu un pirkšanu vai tā piegādi Pircējam, šie nodokļi, maksājumi vai citas maksas tiek pievienotas Cenai un tās maksā Pircējs. Pircējam ir jāsamaksā jebkuri nodokļi, maksājumi vai citas maksas, kas jāmaksā Pircējam saistībā ar Produkta pārdošanu un pirkšanu vai tā piegādi Pircējam.

4.3. Cenā ir iekļauta Produkta piegāde Piegādes galamērķī tikai tad, ja to tieši paredz JW Pasūtījuma apstiprinājumā vai Piedāvājumā. Pretējā gadījumā cenu par piegādi nosaka JW atsevišķi, un tā jāmaksā Pircējam papildus Cenai.

4.4. Pirms Pasūtījuma apstiprinājuma nosūtīšanas Pircējam JW ir tiesības bez iepriekšēja paziņojuma Pircējam vienpusēji mainīt Cenu, ja mainās:

(a) transportēšanas izdevumi;

(b) Produkta izejmateriālu cena;

(c) valūtas maiņas likme;

(d) piemērojamā PVN likme;

(e) jebkādi citi izdevumi, kas ir saistīti ar Produkta izgatavošanu, transportēšanu, eksportēšanu un/vai importēšanu.

4.5. Ja Cena, kas ir norādīta Pasūtījumā, atšķiras no cenas, kas ir norādīta Pasūtījuma apstiprinājumā, tiek uzskatīts, ka Līgums ir noslēgts saskaņā ar noteikumiem (tostarp cenu), kas ir norādīti Pasūtījuma apstiprinājumā, ja vien Pircējs nepaziņo JW par nepiekrišanu pa e-pastu 2 (divu) darba dienu laikā pēc Pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas dienas.

4.6. JW var piešķirt Pircējam atlaides un pārdošanas bonusu. Par atlaižu un bonusu likmēm un citiem to nosacījumiem vienojas rakstiski, un tie var tikt izteikti kā Līguma pielikums.

4.7. Pircējs samaksā Cenu tādā apmērā, kāds ir noteikts JW iesniegtajā(-os) rēķinā(-os).

4.8. Cena jāsamaksā rēķinā paredzētajā termiņā un atbilstoši Līgumam. Tiek uzskatīts, ka Cena ir samaksāta, ja maksājums ir saņemts JW bankas kontā, kas norādīts attiecīgajā rēķinā.

4.9. JW ir tiesības nepiegādāt Produktu Pircējam, ja Pircējs nesamaksā summas JW tad, kad tās ir maksājamas (kā norādīts rēķinā), tostarp, ja Pircējam ir piemērojams kredītlimits.

4.10. Ja Pircējs kavē maksājuma veikšanu par Produktu (tas ir, Pircējs nav ievērojis maksājuma veikšanas datumu, kas ir norādīts rēķinā), JW ir tiesīgs nodot prasījumu pret Pircēju saistībā ar šo Produktu trešajai personai (tostarp parādu piedzinējiem).

4.11. Ja Pircējs savlaicīgi nesamaksā summas (kā norādīts rēķinā), JW ir tiesības pieprasīt procentus par kavētu maksājumu, kā norādīts attiecīgajā rēķinā.

4.12. Ja Pircējs kavē maksājuma veikšanu par Produktu (tas ir, Pircējs nav ievērojis rēķinā norādīto maksājuma termiņu), JW ir tiesības uzskatīt, ka pienācis maksājuma termiņš visiem rēķiniem par visiem Pircējam piegādātiem Produktiem, kā arī pieprasīt Pircējam samaksāt par visiem tam piegādātajiem Produktiem (arī par visiem Produktiem, kas ir piegādāti uz kredītlimita pamata) neatkarīgi no rēķinos norādītajiem maksājumu termiņiem.

4.13. JW var pieprasīt Pircējam veikt avansa maksājumu. Ja avansa maksājuma prasība ir paredzēta Pasūtījuma apstiprinājumā, JW nepiegādā Produktu Pircējam, pirms Pircēja veiktais avansa maksājums ir saņemts JW bankas kontā.

4.14. JW var pieprasīt Pircējam, lai uzticama pirmās klases banka izsniedz pirmā pieprasījuma garantiju saskaņā ar noteikumiem, kas ir pieņemami JW.

4.15. Jebkuru JW rēķina apmaksu jāveic pilnībā un bez atvilkumiem, ieturējumiem vai ieskaitiem.

4.16. JW var noteikt Pircējam kredītlimitu un paredzēt tā apmēru. JW var jebkurā laikā vienpusēji grozīt kredītlimita noteikumus (tostarp, bet ne tikai, tā apmēru), iesniedzot Pircējam attiecīgu rakstisku paziņojumu 60 kalendārās dienas vai īsāku laiku iepriekš, ja pakalpojuma sniedzējs, kas sniedz kredītpakalpojumus, groza kredīta noteikumus ar paziņojumu īsu laiku pirms tam vai bez brīdinājuma.

4.17. Ja Pasūtījums pārsniedz kredītlimitu, JW ir tiesības atteikt Produkta piegādi Pircējam līdz brīdim, kad Pircējs ir samaksājis par Produktiem, kas tam ir iepriekš pārdoti. JW nav pienākums piešķirt Pircējam papildu kredītu, cenas samazinājumu vai bonusu, ja Pircējs veic maksājumus pirms maksājuma veikšanas datuma, kas norādīts attiecīgajā(-os) rēķinā(-os).

4.18. Ja Pircējs pārkāpj maksāšanas pienākumu, kas izriet no Līguma, JW ir tiesības, papildus citiem tam pieejamiem līdzekļiem saskaņā ar Līgumu un/vai tiesību aktiem, pieprasīt Pircējam atlīdzināt visus izdevumus un izmaksas saistībā ar parāda piedziņu (piem., parādu piedziņas uzņēmumu maksas u.c.).

5. ĪPAŠUMTIESĪBAS, ĪPAŠUMTIESĪBU PATURĒŠANA

5.1. JW patur īpašumtiesības uz Produktu līdz brīdim, kad Cena saskaņā ar Līgumu, tostarp kavētā maksājuma procenti un piegādes un pārvietošanas izdevumi, kas ir saistīti ar Produktu, ir pienācīgi samaksāti (īpašumtiesību paturēšana), tostarp, ja Pircējam tiek piemērots kredītlimits. Neņemot vērā to, ka īpašumtiesības uz Produktu vēl nav nodotas, JW ir tiesības pieprasīt Cenas samaksu, tiklīdz iestājies maksājuma termiņš.

5.2. Ja ir uzsākts Pircēja likvidācijas vai bankrota process, Pircējs nosūta atpakaļ JW Produktus, par kuriem Pircējs nav samaksājis un kuru īpašumtiesības vēl nav nodotas Pircējam.

6. GLABĀŠANA

6.1. Ja JW nespēj apstākļu dēļ, kas ir ārpus tā kontroles (tostarp, bet ne tikai sakarā ar Pircēja atbilstošu piegādes instrukciju trūkumu, Pircēja palīdzības trūkumu vai Pircēja veicamo maksājumu kavējumu), piegādāt Produktu 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc Pieejamības datuma, vai ja Pircējs kavē Produkta saņemšanu un pārņemšanu valdījumā, kā noteikts šajos Noteikumos, JW ir tiesības organizēt Produkta glabāšanu Pircēja vārdā un par tā līdzekļiem, turpretim piegādi uzskata par notikušu un visi riski saistībā ar Produktu tiek uzskatīti par nodotiem Pircējam ar brīdi, kad JW pieņēma glabāšanā Produktu. Pircējs sedz JW papildu transportēšanas vai apdrošināšanas un jebkurus citus izdevumus, kas attiecas uz glabāšanu.

6.2. JW var pārdot Produktu jebkurai trešajai personai, ja Pircējs nepieņem Produkta piegādi un/vai neapmaksā glabāšanas izdevumus 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc JW paziņojuma par šo Noteikumu 6.1.punkta piemērošanu.

7. KLIENTU SŪDZĪBU IZSKATĪŠANA

7.1. Ja Pircējs saņem sūdzības no klientiem, kuri ir iegādājušies Produktu (Klienti), Pircējs veic attiecīgus pasākumus, lai atbildētu uz šīm sūdzībām, nediskreditējot JW, produktus, preču zīmes vai zīmolus, kas pieder JW, un atbilstoši JW vadlīnijām vai instrukcijām, kā arī atbilstošiem normatīviem aktiem. Par visām sūdzībām jāziņo JW, un Pircējam jākonsultējas ar JW par to izskatīšanu.

8. KONFIDENCIALITĀTE, INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS

8.1. Pircējs neizpauž trešajai personai JW komercnoslēpumus vai citu konfidenciālu informāciju, kas ir nonākusi Pircēja rīcībā, ja vien Pircējs ir saņēmis iepriekšēju rakstisku JW piekrišanu vai komercnoslēpums vai cita konfidenciāla informācija ir kļuvusi publiski pieejama ne Pircēja vainas dēļ.

8.2. Pircējs apņemas, ka tā darbinieki un jebkuras citas tā pilnvarotas personas nodrošina tādā paša līmeņa konfidencialitāti un ievēro tādas pašas konfidencialitātes prasības, kādas ir Pircējam. Pircējs atlīdzina JW un uzņemas atbildību par jebkuriem zaudējumiem, ko rada šo darbinieku un/vai trešo personu konfidencialitātes pienākumu neievērošana.

8.3. Ar Līgumu netiek:

(a) nodotas Pircējam intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Produktu (JW patur visas intelektuālā īpašuma tiesības, kas pieder tikai tam attiecībā uz Produktu); vai

(b) piešķirtas tiesības Pircējam pieteikties uz šīm intelektuālā īpašuma tiesībām ne atsevišķi, ne kombinācijā ar jebkuru preču zīmi, apzīmējumu, tehniskām zināšanām, izgudrojumu, zinātību vai noslēpumu; vai

(c) piešķirta licence Pircējam attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesībām, kas pieder JW, ja vien tieši nav paredzēts citādi.

8.4. Pircējs savlaicīgi paziņo JW, ja tam kļūs zināms par to, ka persona, uzņēmums vai cita organizācija:

(a) potenciāli pārkāpj vai pārkāpj JW intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Produktiem;

(b) nelikumīgi izmanto šo intelektuālā īpašuma tiesību imitāciju, piemēram, tekstu, simbolu vai nosaukumu, kas ir izrunājams līdzīgā veidā vai kas izskata vai nozīmes ziņā ir līdzīgs JW preču zīmēm, produkta nosaukumiem, servisa zīmēm un logotipiem, ko izmanto saistībā ar Produktiem (kopā Preču zīmes).

8.5. Pircējs sadarbojas un sniedz saprātīgu palīdzību JW, kā to pieprasa JW, ja JW lemj par prasības celšanu par intelektuālā īpašuma, tostarp Preču zīmju, tiesību pārkāpšanu.

8.6. Ja JW piešķir Pircējam tiesības uz Preču zīmju izmantošanu Produktu noieta veicināšanai, reklamēšanai, tālākpārdošanai un pārdošanai, Pircējs nodrošina, ka šīs Preču zīmes izmantošana saistībā ar Produktu reklamēšanu, izplatīšanu un pārdošanu ir ekskluzīva JW priekšrocība un tā notiek, stingri ievērojot JW norādes un piemērojamos likumus un noteikumus. Pircējs neizmanto Preču zīmes tādā veidā, kas bojā vai var bojāt JW vai Preču zīmes reputāciju vai tēlu.

8.7. Ja JW nodrošina Pircēju ar mārketinga materiāliem, tostarp Produktu stendiem, materiāli paliek JW īpašumā. Šie materiāli tiek izmantoti atbilstoši JW norādījumiem. Pircējs pienācīgi nosūta atpakaļ šos materiālus pēc attiecīgā JW pieprasījuma tādā stāvoklī, kādā šie materiāli bija brīdī, kad tie tika nodoti Pircējam, izņemot to parasto nolietojumu.

9. BOJĀTI PRODUKTI, GARNATIJA UN zaudējumu atlīdzināšana

9.1. Produktam ir defekts (Defekts), ja Produkts tā pilnībā nav piemērots tā paredzētajam izmantošanas mērķim vai neatbilst JW kvalitātes standartiem (tādā gadījumā attiecīgais Produkts tiek uzskatīts par “defektīvu”). Ja rodas strīds par to, vai Produkts ir defektīvs, par kritēriju tiek izmantoti JW kvalitātes standarti.

9.2. Pircējs izmanto Produktu tikai tādiem mērķiem, kas ir paredzēti vai piemērojami Produkta standarta specifikācijā. JW neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radīti Pircējam vai trešajai personai un/vai Pircēja vai trešās personas prasībām, kas radušās Produkta neatļautas, neatbilstošas vai nelikumīgas izmantošanas dēļ.

9.3. Pircējs ievēro glabāšanas, montāžas un/vai uzstādīšanas, vai jebkuras citas instrukcijas un prasības saistībā ar Produktu. JW nav atbildīgs par Defektiem, kas ir attiecināmi uz Produkta glabāšanu, montāžu un/vai uzstādīšanu, vai par glabāšanas, montāžas un/vai uzstādīšanas, vai citu instrukciju un nosacījumu neievērošanu.

9.4. Pircējs ievēro Produkta ekspluatācijas prasības. JW nav atbildīgs par Defektiem, kas ir attiecināmi uz šo ekspluatācijas prasību neievērošanu.

9.5. Ja Produkts ir izgatavots saskaņā ar Pircēja sagatavotu dizainu, īpašām Pircēja dizaina prasībām vai Pircēja norādītām esošā dizaina izmaiņām, JW nav atbildīgs pārbaudīt šo dizainu, prasību vai instrukciju piemērotību un JW nav atbildīgs par Defektiem, kas ir attiecināmi uz šo dizainu, prasību vai instrukciju.

9.6. JW ir atbildīgs par Produkta Defektu, kas ir konstatēts un par ko ir paziņots JW 2 (divu) gadu laikā pēc Piegādes datuma (Garantijas periods), (ja vien JW nenosaka citu attiecīgā Produkta Garantijas periodu). JW nav atbildīgs par Defektiem, kas ir konstatēti vai paziņoti JW pēc Garantijas perioda beigām. JW nav atbildīgs par Produkta pazīmi (tostarp vizuālu vai fizisku) vai īpašību, kura nav uzskatāma par Defektu. Garantijas periods beidzas, ja Produkts tiek mainīts vai pielāgots bez iepriekšējas rakstiskas JW piekrišanas.

9.7. Ja Produkta Defekts tiek konstatēts un par to ir paziņots JW Garantijas perioda laikā, JW apmaina defektīvo Produktu un piegādā jaunu Produktu Pircējam (Apmaiņas produkts). JW piegādā Apmaiņas produktu uz Piegādes galamērķi saskaņā ar noteikumiem, kas ir piemērojami sākotnējai Produkta piegādei. Pircējam ir pienākums nosūtīt atpakaļ JW visus defektīvus Produktus. Pircējs uzņemas segt visus izdevumus un būt atbildīgs par jebkuriem darbiem, kas ir nepieciešami defektīvā Produkta pārvietošanai un apmaiņai pret Apmaiņas produktu. JW konsultējas ar Pircēju pirms Apmaiņas produkta piegādāšanas. Ja Apmaiņas produkts nav pieejams piegādei vai ja šāda piegāde ir saistīta ar nesamērīgiem izdevumiem, vai ja darbi, kas ir nepieciešami defektīva Produkta pārvietošanai un apmaiņai pret Apmaiņas produktu, nevar tikt pamatoti izpildīti vai ir saistīti ar nesamērīgiem izdevumiem, JW var, pēc saviem ieskatiem, lemt par Produkta remontu, nevis par tā apmaiņu. Defektīva Produkta remonts vai apmaiņa nepagarina Garantijas periodu.

9.8. JW nav papildu atbildības par defektīvu Produktu, izņemot to, kas ir noteikta šo Noteikumu 9.7.punktā, un defektīva Produkta gadījumā Pircējs var tikai pieprasīt Apmaiņas produkta piegādi saskaņā ar šo Noteikumu 9.7.punktu. Jebkuras citas prasības/līdzekļi (vai nu saskaņā ar Līgumu, vai normatīvajiem aktiem, tai skaitā, šaubu kliedēšanai, jebkuras prasības saskaņā ar civiltiesisko pārkāpumu vai ārpus līguma pienākumu) ar šo tiek tieši izslēgti.

9.9. Pircējam ir pienākums pārbaudīt piegādātā Produkta kvalitāti pirms Produkta pārdošanas trešajai personai. Ja tiek konstatēts defektīvs Produkts, Pircējam par to nekavējoties rakstiski jāpaziņo JW atbilstoši šo Noteikumu 9.10.punktam.

9.10. Pircējs atsakās no tiesībām celt prasības par Produkta daudzumu, iepakojumu vai dokumentāciju, ja par to nav paziņots JW 2 (divu) darba dienu laikā pēc piegādes. Pircējs rakstiski paziņo JW par jebkuru Defektu (kas nav saistīts ar Produkta daudzumu, iepakojumu vai dokumentiem) nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Defekta konstatēšanas vai kad par Defektu ir paziņots Pircējam. Pircējs atļauj JW vai JW ieceltajai trešajai personai pārbaudīt defektīvo Produktu Pircēja atrašanās vietā vai citā vietā, kur attiecīgais Produkts atrodas. Par jebkuru Produkta Defektu jāpaziņo JW rakstiski. Attiecīgajā paziņojumā jāiekļauj, citastarp, norāde uz Līgumu, Pasūtījuma numuru un Pasūtījuma apstiprinājumu vai Piedāvājumu, Piegādes datumu un Piegādes galamērķi, Defekta(-u) aprakstu, attiecīgā rēķina kopiju un, ja iespējams, defektīvā Produkta paraugu.

9.11. JW ir tiesības, bet ne pienākums saņemt defektīvo Produktu tā turpmākai pārbaudei pēc JW ieskatiem Pircēja atrašanās vietā vai jebkurā citā vietā.

9.12. JW tehniskā atbalsta persona ir pieejama pēc Pircēja pieprasījuma saskaņā ar JELD-WEN Door Solutions tehniskā atbalsta personas pasūtījuma vēstuli, kas ir pieejama JW tīmekļa vietnē www.jeld-wen.ee. JW tehniskā atbalsta personas apskates uz vietas ir iespējamas tikai, ja Produkts, attiecībā uz kuru ir norīkota tehniskā atbalsta persona, atrodas Igaunijā, Latvijā vai Lietuvā. Ja Produkts atrodas ārpus Baltijas valstīm, puses vienojas par tehniskā atbalsta jautājumiem atsevišķi.

9.13. Atbildības ierobežojumi, kas paredzēti šajā 9. punktā, nav piemērojami, ja Defektu ir izraisījis tīšs JW pārkāpums vai rupja neuzmanība. Atbildības ierobežojumi, kas paredzēti šajā 9.punktā, arī nav piemērojami attiecībā uz prasībām, kas skar personas ievainojumu vai nāvi.

10. trešās puses piegādātās sastāvdaļas

10.1. JW var ik pa laikam vienoties pārdot un piegādāt konkrētas trešās puses nodrošinātās sastāvdaļas, kas tiek izmantotas Produkta izgatavošanai vai kas tiek uzstādītas, vai kā citādi pievienotas Produktam vai izmantotas kā Produkta piederumi (Trešās puses sastāvdaļas), bet ko JW nav izgatavojis kopā ar Produktu. Šādā gadījumā šie Noteikumi un Līgums tiek piemērots Trešās puses sastāvdaļu pārdošanai un piegādei saskaņā ar šī 10. punkta īpašajiem noteikumiem.

10.2. JW neuzņemas atbildību par Trešās puses sastāvdaļu piemērojamību izmantošanai kopā ar Produktu. JW nav atbildīgs par Produkta Defektiem, kas ir attiecināti Trešās puses sastāvdaļām.

10.3. JW nav atbildīgs par Trešās puses sastāvdaļu kvalitāti vai defektiem.

11. ATBILDĪBA

11.1. JW atbildība pret Pircēju ir ierobežota ar tiešiem mantiskiem zaudējumiem, ko ir cietis Pircējs. JW nav atbildīgs par soda, īpašajiem, nejaušiem, netiešiem un/vai izrietošiem zaudējumiem. JW nebūs atbildīgs par peļņas, ienākumu, biznesa vai prestiža zaudēšanu vai biznesa pārtraukšanu, ja tas notiek līguma neievērošanas, civiltiesiska pārkāpuma (tostarp neuzmanības), likumiska pienākuma pārkāpuma vai cita iemesla dēļ. Kopējā JW atbildība pret Pircēju saistībā ar Produktu ir ierobežota ar kopējo Cenas apmēru, ko Pircējs maksā JW par attiecīgo Produktu.

11.2. Atbildības ierobežojumi, kas paredzēti šajos Noteikumos, netiek piemēroti, un nekas šajos Noteikumos un/vai Līgumā neierobežo vai neizslēdz puses atbildību par šīs puses izdarītu krāpšanu, nāvi vai personas ievainojumu, vai par tīšu puses izdarītu pārkāpumu vai rupju neuzmanību.

12. LĪGUMA ATCELŠANA

12.1. Līgums var tikt atcelts vai izbeigts ar pušu rakstisku vienošanos.

12.2. JW var atcelt Līgumu vai preču sūtījumu ar 10 (desmit) kalendāro dienu iepriekšēju rakstisku paziņojumu, ja Pircējs neizpilda pienākumus saskaņā ar šiem Noteikumiem vai Līgumu, un Pircējs nav novērsis šādu pārkāpumu 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc attiecīgā rakstiskā JW paziņojuma saņemšanas. Līguma izbeigšana neietekmē JW tiesības uz citu atlīdzinājumu, kas var būt paredzēts šajos Noteikumos vai Līgumā, vai atbilstoši normatīvajiem aktiem.

12.3. Pircējs var atcelt Līgumu vai preču sūtījumu ar 10 (desmit) kalendāro dienu iepriekšēju rakstisku paziņojumu, ja JW neizpilda savus pienākumus saskaņā ar šiem Noteikumiem vai Līgumu, un JW nav novērsis šādu pārkāpumu 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc Pircēja attiecīgā rakstiskā paziņojuma saņemšanas (izņemot defektīva Produkta gadījumu, kad Pircējs var tikai pieprasīt Apmaiņas produkta piegādi saskaņā ar šo Noteikumu 9.7. punktu). Līguma izbeigšana neietekmē Pircēja tiesības pieprasīt atlīdzību par JW radītiem zaudējumiem vai īstenot tiesības uz jebkuru citu atlīdzinājumu, kas ir paredzēts Noteikumos vai Līgumā, pamatojoties uz šiem Noteikumiem. Līguma atcelšana neatbrīvo Pircēju no tā pienākuma izpildīt pienākumus, kas izriet no Līguma pirms tā atcelšanas.

12.4. Līguma atcelšana saskaņā ar 12.2. un 12.3. punktu automātiski neizbeidz neizpildītus Pasūtījuma apstiprinājumus vai Piedāvājumus (kas ir pieņemti), kas ir izpildāmi saskaņā ar šiem Noteikumiem.

13. Force Majeure

13.1. Puse nav atbildīga par tās pienākumu neievērošanu, ja pienākumu neievērošanu rada traucējumi, piemēram, Force Majeure atbilstoši Starptautiskās Komercpalātas principiem (2003. gada ICC Force Majeure noteikums) un tiesu praksei, un kas padara par neiespējamu izpildīt Līgumu un kurus puses nevar paredzēt vai novērst ar saprātīgiem līdzekļiem.

13.2. Ja Force Majeure kavē līguma pienākumu savlaicīgu izpildi, laiks pienākumu izpildei tiek atlikts par tādu laika posmu, par kādu pienākuma izpildi kavē Force Majeure.

13.3. Puse, kura neievēro savus pienākumus Force Majeure dēļ, nekavējoties rakstiski paziņo par šādu apstākli otrai pusei.

13.4. Force Majeure neatbrīvo puses no atbildības izmantot visus iespējamos līdzekļus, lai izvairītos vai mazinātu zaudējumus, kas ir radušies vai kas var rasties nākotnē no līgumsaistību pārkāpšanas, ja vien pārkāpums radies Force Majeure apstākļu dēļ.

14. STRĪDU IZŠĶIRŠANA

14.1. Strīdus, pretrunas vai prasības, kas izriet vai ir saistībā ar šiem Noteikumiem un/vai Līgumu, Puses cenšas atrisināt pārrunu ceļā.

14.2. Ja risinājums netiek panākts 1 (viena) mēneša laikā pēc attiecīgām pārrunām, strīds, pretruna vai prasība, kas izriet vai ir saistībā ar šiem Noteikumiem vai Līgumu, vai tā pārkāpumu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiek izšķirta Igaunijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras šķīrējtiesā (Šķīrējtiesa) Tallinā saskaņā ar Šķīrējtiesas noteikumiem. Šķīrējtiesas procesa valoda ir angļu valoda. Šķīrējtiesa sastāv no 3 (trīs) šķīrējtiesnešiem. Šķīrējtiesas sēžu vieta ir Tallina, Igaunija. Šķīrējtiesas lēmums ir galīgs un Pusēm saistošs.

15. nobeiguma NOTEIKUMI

15.1. Šie Noteikumi, Līgums un jebkuri citi līgumi, ko puses ir noslēgušas saistībā ar šiem Noteikumiem, tiek regulēti un interpretēti saskaņā ar Igaunijas normatīvajiem aktiem.

15.2. Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par Starptautisko preču pārdevuma līgumiem (1980) netiek piemērota šiem Noteikumiem vai jebkuram Līgumam, kas ir noslēgts starp pusēm.

15.3. Pircējs informē JW 3 (trīs) kalendāro dienu laikā par likvidācijas un bankrota procesu, kas ir uzsākts attiecībā uz Pircēju, lēmumu pārveidot Pircēju, Pircēja biznesa nodošanu (ettevõte) vai kontroles maiņu Pircējā.

15.4. Paziņojums vai cita saziņa saskaņā ar Līgumu un/vai Noteikumiem tiek sagatavota vai iesniegta angļu valodā. Šādu paziņojumu vai citu saziņu uzskata par pienācīgi sagatavotu vai iesniegtu, ja tā ir nosūtīta personiski vai to ir piegādājis kurjers pret saņēmējpuses parakstu, vai tā ir nosūtīta ierakstītā vēstulē uz saņēmējpuses adresi, kas ir norādīta Līgumā. Paziņojumi un cita saziņa, ko nav jāsagatavo vai jāiesniedz rakstiski, var tikt piegādāta uz saņēmējpuses e-pasta adresi, kas ir norādīta Līgumā. 

15.5. Pircējs un JW nekavējoties informē viens otru par jebkuriem apstākļiem, kas ir saistīti ar Noteikumiem un/vai Līgumu, par kuru pretējai pusei var būt pamatota interese.

15.6. Virsraksti šajos Noteikumos ir tikai ērtības dēļ un neietekmē šo Noteikumu interpretēšanu.

15.7. Ja kāds šo Noteikumu vai Līguma punkts netiek izpildīts vispār vai tiek izpildīts citā veidā, nekā tas ir paredzēts Noteikumos vai Līgumā, tas nenozīmē, ka šis punkts ir zaudējis spēku.

15.8. Ja kāds šo Noteikumu vai Līguma punkts kļūst spēkā neesošs vai nepiemērojams pilnībā vai daļēji, tas neietekmē citu punktu spēkā esamību vai piemērojamību. Šādā gadījumā puses apņemas aizvietot spēkā neesošu vai nepiemērojamu punktu ar spēkā esošu vai piemērojamu punktu, kas visvairāk atbilst spēkā neesošā vai nepiemērojamā punkta finansiālajam mērķim.

15.9. JW var vienpusēji papildināt un/vai grozīt šos Noteikumus jebkurā laikā, ar nosacījumu, ka JW ir paziņojis Pircējam par to pa e-pastu vismaz četrpadsmit (14) kalendārās dienas pirms šāda papildinājuma un/vai grozījuma stāšanās spēkā. Grozītie Noteikumi būs pieejami JW tīmekļa vietnē www.jeld-wen.ee.

15.10. Pircējs nenodod šajos Noteikumos vai Līgumā, vai pašā Līgumā paredzētās tiesības un pienākumus trešajām personām bez JW iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

15.11. Ja pastāv pretrunas un neatbilstības Līguma un/vai Noteikumu tekstā angļu valodā un Līguma un/vai Noteikumu tekstā citā valodā, noteicošais un piemērojamais ir teksts angļu valodā.